COVID-19

Patricia Meyntjens

Psychotherapie - Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

 

Nieuwsflash: Zorgcontinuïteit in tijden van COVID-19

Last updated on

12:52:51

4 april 2020


Telefonische en digitale consultaties worden de norm in onze zorgcontinuïteit

 

Naar aanleiding van de strengere maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft afgekondigd op dinsdagavond 17 maart 2020 en die in werking zijn getreden op 18 maart 2020, wensen wij graag een aantal bijkomende richtlijnen te geven. Deze bijkomende richtlijnen werden afgestemd met de FOD Volksgezondheid.

Wij lichten u ten eerste in over tele- en digitale consultatie en tevens vragen we uw waakzaamheid voor de toenemende spanningen bij individuen en gezinnen.

 

In onze vorige richtlijn hebben wij u bericht over de mogelijkheden tot teleconsultatie. Deze mogelijkheden blijven nog steeds gelden. Evenwel worden teleconsultatie videoconferenties nu de norm.

Dit houdt in dat we cliënten enkel nog fysiek mogen blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan.

 • Het gaat om een cliënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;
 • Het gaat om een cliënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.
 • Het gaat om een cliënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen tussen elk bezoek, enz.). Een overzicht van de hygiënemaatregelen kan je vinden in de richtlijn die we bij vorige mailing hebben omschreven of raadplegen op covid19.patriciameyntjens-psychotherapie.be

In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden.


We begrijpen als geen ander dat de praktijken en de sector onder grote druk staan van de wachtlijsten en deze alleen maar zullen aangroeien. Als psychologen vormen we mee de frontlinie in het installeren van de noodzakelijke steun om de pandemie en eventuele reactieve psychische decompensatie het hoofd te bieden.

In het kader van de crisissituatie waarin we ons bevinden is het voor mensen met een psychische kwetsbaarheid belangrijk te kunnen blijven rekenen op de noodzakelijke psychische begeleiding. Er dient tevens vermeden worden dat door onvoldoende aanbod aan ambulante begeleiding, mensen met een psychische kwetsbaarheid aangemeld worden in spoeddiensten (vb. bij suïcidale gedachten en/of gedrag).


Concreet betekent dit dat we niet verplicht worden om onze praktijk te sluiten. Integendeel, de overheid vraagt ons om de praktijken open te houden en dus te blijven werken. Individuele afspraken worden verdergezet via teleconsultatie of videoconferentie.

 

Mijn telefonische infomomenten zijn sinds de crisis uitgebreid:

Maandag 12u30-15u   

Dinsdag 17u-19u

Woensdag 12u30-15u   

Donderdag 17u-19u

Vrijdag 12u30-15u


 

Toename psychische belasting voor individuen en gezinnen

 

De onzekerheid over de gevolgen van het virus, kan net die extra trigger zijn nodig voor de doorbraak van sluimerende psychische problemen. Nu gezinnen verplicht meer tijd met elkaar moeten doorbrengen binnenshuis, kan dat voor stijgende spanningen zorgen. We moedigen iedereen aan zich aan een normaal dag-nacht ritme te houden en gezond te leven. Wissel routinetaken af met ontspanning, test je veerkracht en je vermogen tot acceptatie,, doe eens iets buiten je comfortzone, blijf bewegen, trek het bos in en hou contact met je familie, naasten en buren. Dit alles om stemmingschommelingen, onzekerheid en rusteloosheid het hoofd te bieden. Desondanks kunnen stijgende spanningen in gezinnen  in sommige gevallen ontaarden in geweld. Niet enkel fysiek, maar ook psychologisch, economisch en zelfs seksueel. Wij roepen dan ook op tot waakzaamheid.


We ontvangen de laatste dagen meer meldingen over familiale en relationele spanningen, conflicten, partnergeweld, middelengebruik en seksuele acting-out. Wees dus extra waakzaam op stress-gerelateerde signalen als  prikkelbaarheid, angst, concentratieproblemen, lusteloosheid, verdoofd gevoel, slaapproblemen en middelengebruik bij jezelf en anderen. We doen een appèl op ieders burgerzin om tevens oog te hebben voor het sociaal netwerk rondom belangrijke derden; door de crisis kan dit netwerk snel krimpen en dit niet enkele bij ouderen.

 

 

Het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling, de Family Justice Centers en 1712 delen die bezorgdheid. Immers voor die kinderen zijn de school, de sportvereniging of bij vriendjes gaan spelen, plekken waar voor hen dat misbruik even niet bestaat, waar ze veilig zijn. Maar de komende weken vallen deze veilige plekken weg. Voor kinderen is dat niet evident. De Vlaamse hulplijnen voor geweld blijven in deze tijden dan ook open.

 

Ook als je zelf geen slachtoffer bent maar een vermoeden hebt dat iemand in uw buurt slachtoffer is, roepen we op om dit te melden.


 

Mogelijke hulplijnen om te bellen, chatten of mailen:

 

106  Tele-Onthaal of chat via     tele-onthaal.be

102   Kinderen-en Jongerentelefoon Awel  

1712 Vragen over geweld 

1712 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

1813 Zelfmoordlijn 

Nupraatikerover.be (voor minderjarigen die willen chatten over emotioneel, fysiek, seksueel geweld)

 

0492 13 47 14  Mobiel Crisisteam Multiversum

CGG VAGGA blijft telefonisch en digitaal operationeel 

 

Waardevolle links:

 

Autismespectrumstoornissen en corona

 

Psychologische gevolgen van quarantaine


Waardig afscheid nemen van op afstand


Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste in coronatijd


Deze afspraken zullen worden geactualiseerd in functie van toekomstige evoluties.

Last updated on

22:40:22

zondag 15 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad heb ik, als hulpverlener en eerstelijnspsycholoog, de missie om, namens de Psychologencommissie, volgende adviezen uit te dragen. Naast algemene richtlijnen geven we ook specifieke richtlijnen voor de werking van onze psychologenpraktijk.

 

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 12 maart 2020 een serie van drastische maatregelen aan die het dagelijkse leven sterk beïnvloeden. Dit heeft impact op gemoedsrust en welbevinden. De reden voor deze maatregelen is niet het onmiddellijke gevaar voor de eigen gezondheid (met uitzondering van kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen of een verminderde weerstand), maar wel de verdere verspreiding van het virus controleerbaar houden. Dit is belangrijk opdat ons gezondheidssysteem niet overbelast zou raken. Het is dus van het grootste belang dat deze richtlijnen strikt toegepast worden.


Algemene richtlijnen met betrekking tot communicatie en gedragsverandering  

 

 • Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er twee reële bedreigingen:
 1. Kwetsbare groepen:het virus is wel degelijk bedreigend voor een aantal groepen in onze samenleving, met name de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren (bv. door een andere medische aandoening). Hen dienen we te beschermen.
 2. Overbelasting van het gezondheidssysteem:er is een reële dreiging dat ons gezondheidssysteem overbelast gaat worden. Hierdoor zou essentiële basiszorg niet meer verleend kunnen worden door de uitval van onze eerstelijnshulpverleners of hierdoor zouden mensen niet meer kunnen opgenomen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit, en afvlakken, waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden. Er is dus geen onmiddellijk (rechtstreeks) gevaar voor je eigen gezondheid (als je nog niet besmet bent) en de regels strikt opvolgt en deze ook oplegt en 'eist' van je omstaanders!


 • Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn, waarna ze deze vervolgens zullen uitvergroten. Maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid:op informatienummer ; 0800/14.689 of  www.info-coronavirus.be 
 • Praat erover met je kinderen: zeker nu de lessen, jeugd- en sportactiviteiten opgeschort worden, raken deze maatregelen ook de kinderen. Praat er over met hen met eerlijke en leeftijdsadequate informatie. Ouders kunnen hun kinderen helpen omgaan met stress en onrust door hen te laten focussen op dagelijkse routine. Denk er aan dat kinderen naar hun naaste volwassenen kijken als rolmodel over hoe om te gaan met deze situatie.  
 • Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar en dit om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken.
 • Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijkse leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Uw huisarts is de aangewezen persoon om de meest gepaste hulpverlener voor u te adviseren.  Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen, zoals onze ziekenhuizen, niet verder te overbelasten.
 • Promoot persoonlijke veiligheidmensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Dit kan door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (bv. handenwassen), door het naleven van omgevingsmaatregelen (bv. grotere afstand-nabijheid-radius, vermijden van groepsvorming, 1,5 meter-regel respecteren, enz.), door sociale afstand te respecteren (bv. vermijden van zich met te veel mensen in te kleine omgevingen te bevinden).
 • Het is belangrijk om de achterliggende ratio te begrijpen van bovenstaande algemene richtlijnen.

 

Richtlijnen specifiek voor onze klinische psychologenpraktijk


 • In de eerste plaats is het voor ons als eerstelijnspsycholoog-psychotherapeut belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor onze cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot slot moeten we er alles aan doen om te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast raakt

 

 • Zorgcontinuïteit gegarandeerd: er is geen advies om op dit moment de praktijk te sluiten, integendeel. Indien wij allemaal onze praktijken zouden sluiten riskeren we een overbelasting van de tweede lijn, derde lijn en de spoeddiensten. Dit dienen we ten allen tijde te vermijden!  Wij continueren onze begeleidingen.
 • Secundaire angst: naarmate maatregelen meer en meer de dagelijkse routine van mensen beïnvloeden, zal de onrust onder de bevolking mogelijks toenemen. We voorzien in ons agenda ruimte om ongeruste mensen, op advies van hun behandelde huisarts, op te vangen. Wellicht kunnen ze kortstondig geholpen worden om verdere escalatie van de angst te vermijden.
 • Bij ziekte: Indien u of uw naaste(n) ziek zijn, vragen wij uitdrukkelijk niet naar de consultatieruimte te komen om er mee zorg voor te dragen dat wij als hulpverleners onze taak kunnen blijven uitvoeren. Wie zich ziek voelt kan gebruik maken van de mogelijkheid om de gesprekssessie telefonisch of online te laten verlopen.
 • Mogelijkheid voor het gebruik van  tele-interventies: Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, maar tegelijk de zorgcontinuïteit toch te kunnen garanderen bieden tele- en online-interventies een valabel alternatief.  Wij moedigen onze cliënten aan om sowieso voor deze optie te kiezen.
 • Beperken van verdere verspreiding van het risico: het grootste risico is op dit moment crossgenerationele contaminatie (verschillende leeftijden op één plek). Eén van de risicoplekken voor deze contaminatie is de wachtkamer.Hiervoor nemen wij volgende gepaste maatregelen:


 • We zorgen voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens de consultaties
 • We nodigen mensen uit om hun handen te wassen en te ontsmetten (ontsmettingsmiddel beschikbaar)
 • Wij vermijden fysiek contact (minimum 1,5 meter afstand houden, elkaar op afstand begroeten);
 • Wij moedigen (oudere) mensen aan eventueel in de auto te wachten tot het aanvangsuur van de consultatie
 • Wij hebben de mogelijkheid om te voorzien in en aparte in- en uitgang
 • Dranken: Tijdens de komende periode zullen tijdens de consultatie geen koude of warme dranken meer worden aangeboden
 • Papieren zakdoekjes: die voor u beschikbaar zijn, kan u hier niet achterlaten en dient u zelf terug mee te nemen.
 • Telefonische bereikbaarheid wordt uitgebreid: u kan mij gedurende deze periode (alvast tem. 3 april 2020) telefonisch bereiken voor het maken afspraken of stellen van vragen op volgende momenten: Maandag, woensdag en vrijdag van 12u30 tot 15u en dinsdag en vrijdag van 17u tot 19u
 • Dagelijkse mogelijkheid om te mailen: u kan uw vragen of bekommernissen mailen op het mailadres van de praktijk. Tijdens de werkdagen zullen deze worden beantwoord in volgorde van hoogdringendheid.Dit zijn de afspraken en richtlijnen zoals ze momenteel voorgeschreven zijn door de Psychologencommissie. Voor onze psychologenpraktijk vullen we deze aan met een extra aanbod en bereikbaarheid. Deze afspraken zullen worden geactualiseerd in functie van toekomstige evoluties.

Patricia Meyntjens & Valerie Delva

Alle rechten voorbehouden - Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden verveelvoudigd - © 2020 - Privacyverklaring